regulament ceac

Regulamentul de funcţionare a

Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

2012-2017

Capitolul I

ART.1 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea acestuia în conformitate cu Legea Educatiei Nationale ,nr.1/2011 art.115 alin. (4) din Constituţia României, republicată şi O.U. nr.75/12 iulie 2005.

ART.2 Regulamentul se propune, se dezbate şi se aprobă de către Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, la care participă, cu drept de vot, toţi membrii.

ART.3 Selectarea membrilor comisiei are la bază criterii de competenţă (profesională, managerială, morală şi experienţă în activitatea didactică), ţinând seama de Codul de deontologie profesională.

ART.4 Scoala Gimnaziala Aricestii Rahtivni ca instituţie de învăţământ, reprezintă o organizaţie furnizoare de educaţie şi desfăşoară activităţi şi programe legal autorizate.

ART.5 Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt copiii cu vârste cuprinse între 6-7 ani înscrişi în unitatea de invatamant.

ART.6 Beneficiarii indirecţi ai ducaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi, într-un sens larg, întreaga comunitate.

ART.7 Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.

ART.8 Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care grădiniţa şi programul acesteia îndeplinesc standardele de referinţă.

Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne.

Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.

ART.9 Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că centrul educaţional satisface standardele de calitate.

Asigurarea calităţii exprimă capacitatea instituţiei de a oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei.

ART.10 Controlul calităţii educaţiei în scoala presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de către Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.

ART.11 Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea centrului educaţional, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă.

ART.12

Obiectivele Comisiei pentru evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie constă în :

 • îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin stabilirea şi implementarea de mecanisme instituţionale şi procedurale de evaluare, asigurare, control ;

 • producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei, oferite de diferite organizaţii prezente pe piaţa educaţională din România;

 • asigurarea unei educaţii adecvate tuturor copiilor din scoala;

 • crearea unei culturi a calităţii la nivelul instituţiei;

 • fundamentarea politicilor şi strategiilor sectoriale în domeniul educaţiei.

Capitolul II

Conducerea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Directorul:

ART.13

 • Este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate;

 • Asigură conducerea operativă a comisiei;

 • Elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în instituţie. Instrumentele respective se aprobă în Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant şi se pun la dispoziţia Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;

 • Elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de invatamant.

Membrii:

ART.14 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 7 membri. Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unitate cuprinde:

 • reprezentanţi ai cadrelor didactice;

 • reprezentant al părinţilor.

ART.15 Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în unitate, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.

Capitolul III

ART.16 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:

 • Elaborează planuri strategice şi planuri anuale operaţionale privind măsurile de îmbunătăţire a calităţii;

 • Aplică metodologia de asigurare a calităţii în educaţie, elaborată de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar;

 • Implică toţi membrii comunităţii şcolare în activităţile de asigurare a calităţii;

 • Se întruneşte trimestrial sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii comisiei pentru sistematizarea şi actualizarea bazei de date;

 • Elaborează anual, la sfârşitul fiecărui an şcolar, un raport privin starea calităţii procesului de instruire şi educare, în baza căruia se întocmeşte raportul de autoevaluare instituţională;

 • Raportul de autoevaluare instituţională se transmite la Inspectoratul Şcolar al judetului Prahova, după dezbaterea acestuia în cadrul Consiliului Pedagogic si Consiliului de Administraţie;

 • Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;

 • Elaborează propria bază de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate;

 • Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;

 • Colaborează cu alte instituţii similare din ţară şi străinătate;

 • Urmăreşte cum se asigură şi se desfăsoară procesul de asigurare al calităţii în unitate;

 • Discută, analizează, colaborează cu părinţii copiilor pentru a afla părerile, sugestiile lor, cum poate fi îmbunătăţit actul educaţional;

 • Se informează despre procesul educaţional din alte ţări, cum este aplicat şi întocmit, despre modul de asigurare şi implementare al calităţii educaţiei în învăţământul preşcolar;

 • Se informează despre standardele ARACIP şi materialele care apar.

Capitolul IV

ART.17 Evaluarea internă va viza:

A) Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii:

1. structurile instituţionale, administrative şi manageriale;

2. baza materială;

3. resursele umane.

B) Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:

1. conţinutul programelor de studiu;

2. rezultatele învăţării;

3. activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz;

4. activitatea financiară a unitatii de invatamant.

C) Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:

1. strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;

2. proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate;

3. proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;

4. proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;

5. accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;

6. baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii;

7. transparenţa informaţiilor de interes public cu prvire la programele de studii şi după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;

8. funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.

Capitolul V

ART.18 La inceputul fiecărui an şcolar Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii aprobă instrumentele de evaluare pentru elevi şi personalul scolii.

ART.19 Instrumentele de Evaluare constau în:

 • Cartea de identitate a scolii;

 • Dotarea cu echipamente şi mijloace de învăţare;

 • Avizele şi autorizaţiile de funcţionare;

 • Programele educaţionale derulate în unitatea de invatamant;

 • Raportul scris al educatoarelor asupra evoluţiei elevului din punct de vedere al realizării obiectivelor de referinţă pe anul în curs, la sfârşitul semestrului/anului şcolar;

 • Documentele de evaluare a elevilor: iniţială, continuă, finală, portofoliile elevilor;

 • Documentele care atestă activitatea metodică din unitate;

 • Planul de investiţii şi reparaţii;

 • Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al unităţii;

 • Programul strategic de dezvoltare şi cel managerial al directorului;

 • Rapoartele semestriale sintetice prezentate de către cadrul didactic clasei privind progresul şi comportamentul fiecărui elev (comportament motric, cognitiv, verbal, social);

 • Raportul anual general al directorului privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de invatamant;

 • Chestionare adresate părinţilor şi personalului unităţii de invatamant;

 • Întâlniri cu beneficiarii indirecţi având ca tematică aprecierea de către aceştia a activităţii didactice, activităţilor derulate prin programe, aprecieri privind siguranţa elevului şi a unitatii de invatamant în ansamblu;

 • Impactul asupra demersului didactic al noilor metode de predare, a cursurilor de formare, a programelor derulate de către centrul educaţional;

 • Apariţiile în mass-media;

 • Aprecieri din partea şcolilor privind nivelul de pregătire al copiilor care au frecventat Scoala Gimnazială, Comuna Aricestii Rahtivani

 • Observaţiile culese, consemnate în documentele Comisiei de-a lungul anului şcolar;

 • Orice alt document ca relevant de către Comisie.

Capitolul VI

ART. 20 Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a M.E.C.T.S se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din centrul educaţional.

ART. 21 Consiliul de Administraţie validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de invatamant şi promovează măsuri ameliorative.

ART. 22 Orice schimbare intervenită în componenţa Comisiei va fi validată de Consiliul de Administraţie al unitatii de invatamant.

ART. 23 Respectarea regulamentului este obigatorie pentru personalul de conducere, îndrumare şi control, pentru cel didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic şi pentru părinţii elevilor care frecventează unitatea de invatamant.

ART. 24 Prezentul regulament este valabil pe durata derulării proiectului de dezvoltare instituțională – 2012-2017, cu mențiune că pot fi operate modificări și revizuiri în fiecare an școlar, dacă este cazul.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*