Standarde de acreditare si evaluare periodica

Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi de educaţie.

Standardele de acreditare sunt standarde naţionale, care se aplică învăţământului preuniversitar de stat şi particular, şi se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din O.U.G. nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare subdomeniu sunt formulaţi indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiţi descriptori. Descriptorii sunt enunţuri care stabilesc, în mod concret şi observabil, cerinţele minime pe care organizaţia furnizoare de educaţie trebuie să le îndeplinească, pentru fiecare indicator, în vederea acreditării.

Domeniul : A. Capacitatea instituţională; criteriul : a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

Subdomenii

Indicatori de performanţă

Descriptori

1. Management strategic

1.1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare).

1.1.1.Existenţa proiectului de dezvoltare pe termen mediu (3-5 ani) pentru organizaţia furnizoare de educaţie, având cel puţin elementele prevăzute la autorizare.

1.1.2. Îndeplinirea scopurilor şi a obiectivelor stabilite prin proiectul de dezvoltare şi prin planurile de implementare, pentru întreaga perioadă de autorizare provizorie, după caz.

1.1.3. Fundamentarea proiectul de dezvoltare pe analiza contextului socio-economic şi cultural în care va funcţiona organizaţia furnizoare de educaţie. Pentru organizaţiile furnizoare de educaţie care fac parte din învăţământul profesional şi tehnic, proiectul de dezvoltare se fundamentează pe planul local de acţiune pentru învăţământ – PLAI şi pe planul regional de acţiune pentru învăţământ – PRAI.

1.1.4. Fundamentarea noului proiect de dezvoltare pe rezultatele proiectului anterior (se aplică unităţilor şcolare acreditate şi celor pentru care perioada de autorizare a fost mai lungă decât durata de viaţă a proiectului de dezvoltare).

1.1.5. Formularea clară a viziunii şi a misiunii asumate de organizaţia furnizoare de educaţie.

1.1.6. Definirea unor scopuri / ţinte strategice care vor fi realizate în perioada de aplicare a proiectului de dezvoltare.

1.1.7. Motivarea necesităţii, fezabilităţii şi a oportunităţii noului proiect de dezvoltare.

1.1.8. Afişarea la loc vizibil a misiunii şi a ţintelor strategice.

1.1.9. Cunoaşterea misiunii şi a ţintelor strategice de către cadrele didactice, elevi, părinţi, autorităţi locale, comunitatea în general.

6.pentru primul an de aplicare;000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1.1.10. Concordanţa viziunii, misiunii şi ţintelor strategice cu tipul organizaţiei furnizoare de educaţie, cu forma şi nivelul de educaţie la care aceasta funcţionează.

1.1.11. Definirea etapelor în realizarea proiectului de dezvoltare şi a principalelor categorii de resurse utilizate pentru realizarea proiectului.

1.1.12. Precizarea indicatorilor de realizare şi a modalităţilor de evaluare a atingerii ţintelor propuse.

1.1.13. Elaborarea, pe baza proiectului de dezvoltare, a planului operaţional / planului de implementare a proiectului, pentru primul an în care acesta se aplică.

1.1.14. Planul de implementare va cuprinde programe sau acţiuni. Pentru fiecare program / acţiune sunt precizate: obiectivele (definite în termeni de rezultate aşteptate), resursele (umane, materiale, financiare, de timp, de informaţie, de expertiză etc.) utilizate, termenele de realizare, responsabilităţile precum şi indicatorii de realizare (reperele observabile ale îndeplinirii obiectivelor propuse).

1.1.15. Prezentarea rezultatelor participării organizaţiei la alte proiecte educaţionale dezvoltate la nivelul şcolii, al comunităţii locale, la nivel naţional sau internaţional.

1.1.16. Prezentarea bugetului estimat necesar pentru realizarea proiectului de dezvoltare şi a bugetului detaliat pentru programele / acţiunile cuprinse în planul operaţional pentru primul an de funcţionare. Adecvarea acestuia la dezvoltarea preconizată a unităţii de învăţământ.

1.1.17. Existenţa, în proiectul de dezvoltare şi în planul de implementare, a elementelor de dezvoltare a unui învăţământ incluziv (de asigurare a egalităţii de şanse in educaţie şi de sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate, respectiv a celor cu cerinţe educaţionale speciale).

1.2. Organizarea internă a unităţii de învăţământ

1.2.1. Existenţa, cel puţin, a regulamentelor interne de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare.

1.2.2. Existenţa organigramei organizaţiei furnizoare de educaţie, cu linii clare de decizie, comunicare şi raportare.

1.2.3. Existenţa “fişei postului” pentru toate posturile prevăzute în organigramă. Fişa postului va cuprinde, cel puţin: numele postului, locul de muncă, condiţiile de ocupare (pregătire, experienţă, calificări, competenţe etc.), locul în structura organizaţiei şi relaţiile cu alte posturi din organigramă (subordonare, coordonare sau supervizare), scopul activităţii şi funcţia / funcţiile îndeplinite, atribuţiile specifice cu standardele şi descriptorii de nivel asociaţi, limitele autorităţii.

1.3. Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă

1.3.1. Funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare formală internă cu personalul propriu şi cu elevii.

1.3.2. Funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare formală externă cu părinţii, angajatorii şi cu alte instituţii şi grupuri semnificative de interes.

1.3.3. Funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare instituţională cu alte instituţii şi organizaţii cu rol în conceperea, furnizarea şi evaluarea serviciilor educaţionale oferite.

1.3.4. Promovarea ofertei educaţionale.

2. Management operaţional

2.1. Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ

2.1.1.Funcţionarea organismelor de conducere – individuală şi colectivă – în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de reglementările interne.

2.1.2. Existenţa şi gestionarea eficientă a documentelor manageriale prevăzute de legislaţia în vigoare şi reglementările interne.

2.1.3. Realizarea procedurilor de management al resurselor umane pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic (recrutare, selecţie, normare, utilizare, stimulare, disponibilizare etc.) conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor interne.

2.1.4. Funcţionarea curentă a organizaţiei şcolare fără perturbări majore.

2.1.5. Există dovezi privind urmărirea respectării regulamentelor interne de funcţionare şi privind corectarea perturbărilor constatate în funcţionarea organizaţiei, dacă este cazul.

2.2. Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor

2.2.1. Funcţionalitatea sistemului de gestionare a informaţiei şi de înregistrare, prelucrare şi utilizare a datelor şi informaţiilor.

2.2.2. Cuprinderea, în sistemul de gestionare a informaţiei, a tuturor informaţiilor necesare raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

2.2.3. Respectarea condiţiilor şi procedurilor legale şi privind siguranţa şi confidenţialitatea în activitatea de colectare, prelucrare şi utilizare a informaţiei.

2.3. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

2.3.1. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi, conform legislaţiei în vigoare.

2.3.2. Existenţa procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă.

2.4. Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului

2.4.1. Existenţa unui sistem şi a procedurilor de asigurare a securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului (pază proprie, acorduri / contracte cu firme specializate, cu jandarmeria sau cu poliţia)

2.4.2. Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie.

2.4.3. Existenţa unor proceduri specifice, cunoscute şi asumate de către toţi cei implicaţi în activitatea unităţii de învăţământ, privind gestionarea situaţiilor de criză.

2.5. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.

2.5.1. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi, conform legislaţiei în vigoare – de preferinţă prin cabinete proprii.

Domeniul : A. Capacitatea instituţională; criteriul : b) baza materială

Subdomenii

Indicatori de performanţă

Descriptori

1.Spaţii şcolare

1.1. Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare

1.1.1. Existenţa spaţiilor şcolare în care funcţionează unitatea de învăţământ (proprii şi / sau închiriate, concesionate, în comodat sau deţinute sub orice altă formă legală).

1.1.2. Adecvarea numărului sălilor de clasă, al laboratoarelor, al atelierelor/ fermelor şcolare, al sălilor de demonstraţie etc. la planul de şcolarizare prognozat şi realizat.

1.1.3. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor şcolare, al sălilor de demonstraţie etc. la nivelul de şcolarizare şi profilul unităţii de învăţământ.

1.1.4. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor şcolare, al sălilor de demonstraţie etc. la disciplinele/ modulele cuprinse în planul de învăţământ.

1.1.5. Folosirea eficientă a spaţiilor şcolare pe baza unei planificări riguroase.

1.1.6. Respectarea, în spaţiile şcolare deţinute, a Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, conform legislaţiei în vigoare (norme generale şi specifice)

1.2. Dotarea spaţiilor şcolare

1.2.1. Respectarea, în spaţiile şcolare deţinute, a normativelor de dotare, conform legislaţiei în vigoare

1.2.2 Dotarea spaţiilor şcolare în concordanţă cu efectivele de elevi din cadrul formaţiunilor de studiu.

1.2.3. Demonstrarea preocupărilor conducerii şcolii pentru îmbunătăţirea dotării spaţiilor şcolare.

1.3. Accesibilitatea spaţiilor şcolare

1.3.1. Accesibilitatea spaţiilor şcolare pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale.

1.3.2.Localizarea uşoară a spaţiilor şcolare prin semnalizarea lor corespunzătoare.

1.4. Utilizarea spaţiilor şcolare

1.4.1. Utilizarea spaţiilor şcolare în procesul didactic conform destinaţiei lor şi planificării întocmite la nivelului organizaţiei şcolare.

2. Spaţii administrative

2.1. Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative

2.1.1. Existenţa spaţiilor administrative (proprii şi / sau închiriate, concesionate, în comodat sau deţinute sub orice altă formă legală) în cadrul unităţii de învăţământ

2.1.2. Organizarea şi dotarea spaţiilor administrative corespunzător tipului de activitate

3.Spaţii auxiliare

3.1. Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare

3.1.1. Existenţa spaţiilor auxiliare – săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie (proprii şi / sau închiriate, concesionate, în comodat sau deţinute sub orice altă formă legală), după caz, corelate cu proiectul de dezvoltare instituţională şi cu planul de implementare al proiectului.

3.1.2. Corelarea spaţiilor auxiliare – săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie, cu planul de învăţământ, cu numărul elevilor şi cu tipul, nivelul şi forma de învăţământ.

3.1.3. Existenţa spaţiilor sanitare şi dotarea lor în conformitate cu normativele de igienă în vigoare.

3.1.4. Existenţa unui spaţiu propriu destinat bibliotecii şcolare / centrului de informare şi documentare sau a unui acord privind utilizarea bibliotecii unei alte unităţi de învăţământ.

3.1.5. Existenţa unui spaţiu destinat cabinetului medical.

3.1.6. Existenţa unui spaţiu destinat cabinetului de orientare şi consiliere pentru elevi.

3.1.7. Respectarea, în spaţiile auxiliare, a Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (norme specifice), conform legislaţiei în vigoare.

3.1.8. Respectarea, în spaţiile auxiliare, a normativelor de dotare, conform legislaţiei în vigoare

3.2. Accesibilitatea spaţiilor auxiliare

3.2.1. Accesibilitatea spaţiilor auxiliare pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale.

3.2.2. Localizarea uşoară a spaţiilor auxiliare prin semnalizarea lor corespunzătoare.

3.3. Utilizarea spaţiilor auxiliare

3.3.1. Utilizarea spaţiilor auxiliare conform destinaţiei lor şi planificării întocmite la nivelul organizaţiei şcolare.

3.3.2. Asigurarea, prin programul de funcţionare, a accesului tuturor elevilor şi personalului şcolii la bibliotecă / centrul de documentare şi informare.

3.3.3. Asigurarea, prin programul de funcţionare, a accesului tuturor elevilor la serviciile de orientare şi consiliere.

4. Materialele şi mijloacele de învăţământ, auxiliarele curriculare

4.1. Dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare

4.1.1. Adecvarea mijloacelor de învăţământ şi a auxiliarelor curriculare deţinute la planul de şcolarizare prognozat, la nivelului de şcolarizare, la profilul şi la specializările / calificările profesionale existente în oferta educaţională.

4.1.2. Respectarea, în dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare curiculare, a normativelor de dotare, conform legislaţiei în vigoare.

4.1.3. Realizarea unui progres (creştere cantitativă şi / sau diversificare) privind achiziţionarea / realizarea unor noi mijloace de învăţământ sau auxiliare curriculare.

4.2. Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare

4.2.1. Concordanţa fondului bibliotecii şcolare / centrului de documentare şi informare cu normativele prevăzute de legislaţia în vigoare.

4.2.2. Adecvarea fondului bibliotecii şcolare / centrului de informare şi documentare la numărul de elevi estimat, la nivelul de şcolarizare, la profilul şi la specializările / calificările profesionale oferite. Numărul de volume şi publicaţii per elev este cel puţin egal cu numărul mediu de volume şi publicaţii per elev corespunzător nivelului de educaţie.

4.2.3. Existenţa, în biblioteca şcolii / în centrul de informare şi documentare a câte unui exemplar din fiecare manual alternativ aprobat, pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ al primului an de studiu sau suporturi de curs pentru fiecare disciplină / modul din planul de învăţământ al primului an de studiu.

4.2.4. Existenţa unei evidenţe clare a utilizării fondului bibliotecii şcolare / centrului de informare şi documentare – număr de utilizări pentru fiecare elev şi pentru fiecare item utilizat.

4.2.5. Realizarea unui progres (creştere cantitativă şi diversificare) privind achiziţionarea / realizarea de noi materiale pentru bibliotecă / centrul de documentare şi informare.

4.3. Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare

4.3.1. Existenţa tehnologiei informatice şi de comunicare (o reţea funcţională de minim 6 calculatoare) – cu excepţia nivelului preşcolar.

4.3.2. Existenţa conectării la Internet a reţelei de calculatoare.

4.3.3. Extinderea utilizării tehnologiei informatice şi de comunicare la alte discipline din curriculum naţional şi / sau la decizia şcolii, în afara celor corespunzătoare ariei curriculare “Tehnologii”.

4.3.4. Creşterea numerică a disciplinelor care utilizează tehnologiile informatice şi de comunicare precum şi, în interiorul disciplinei, a numărului de ore în care sunt folosite tehnologiile informatice şi de comunicare

4.3.5. Asigurarea accesului tuturor elevilor şi cadrelor didactice la reţeaua de calculatoare, pentru documentare şi informare în timpul şi în afara orelor de profil din programul şcolar.

4.3.6. Asigurarea unui număr suficient de calculatoare astfel încât numărul de elevi din unitatea de învăţământ ce revine la un calculator este cel mult egal cu numărul de elevi ce revine la un calculator corespunzător judeţului / municipiului Bucureşti şi nivelului de şcolarizare.

4.3.7. Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare în activitatea administrativă şi / sau de secretariat şi / sau a bibliotecii.

4.3.8. Dotarea / îmbunătăţirea / actualizarea / înlocuirea periodică a echipamentelor şi programelor informatice utilizate.

4.4. Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

4.4.1. Accesul elevilor la mijloacele de învăţământ, auxiliarele curriculare, la bibliotecă / centru de documentare şi informare, la tehnologia informatică şi de comunicare.

4.4.2. Accesul personalului, în interesul unităţii şcolare, la: telefon, fax, copiator, computer cu scanner şi imprimantă.

5.Documente şcolare

5.1. Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii

5.1.1. Achiziţionarea documentelor şcolare şi a actelor de studii în conformitate cu normativele în vigoare, cu numărul prognozat al elevilor, cu nivelul de şcolarizare, cu profilul şi cu specializările / calificările profesionale existente în oferta educaţională.

5.1.2. Existenţa, în bugetul şcolii, a liniei bugetare destinată achiziţiei documentelor şcolare şi a actelor de studii.

5.1.3. Respectarea legislaţiei în vigoare privind completarea, utilizarea şi gestionarea documentelor şcolare şi a actelor de studii.

5.1.4. Existenţa unui sistem eficient de accesare a documentelor din arhiva unităţii de învăţământ.

5.1.5. Securizarea documentelor şcolare se realizează conform legislaţiei în vigoare.

Domeniul : A. Capacitatea instituţională; criteriul : c) resurse umane

Subdomenii

Indicatori de performanţă

Descriptori

1.Managementul

personalului

1.1. Managementul personalului didactic şi de conducere

1.1.1. Respectarea, de către personalul de conducere angajat, a condiţiilor prevăzute de Legea Învăţământului, precum şi de Statutul personalului didactic.

1.1.2. Stabilirea, în statul de funcţiuni, a necesarului de cadre didactice pentru funcţionarea unităţii de învăţământ în funcţie de planul de şcolarizare realizat, de nivelul de şcolarizare, de profilul şi de specializările / calificările profesionale existente în oferta educaţională.

1.1.3. Acoperirea cu personal didactic calificat este de minim 85%.

1.1.4. Acoperirea cu personal didactic titular angajat este de cel puţin 50%. Pentru restul personalului, există contracte de muncă pe durată determinată (suplinire şi / sau cumul) sau contracte de colaborare.

1.1.5.Transparenţa procedurilor de management al resurselor umane.

1.1.6. Corelarea activităţii de evaluare a cadrelor didactice cu celelalte proceduri de management al resurselor umane.

1.2. Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic

1.2.1. Stabilirea, în statul de funcţiuni, a necesarului de personal didactic auxiliar şi personal nedidactic necesar funcţionării unităţii de învăţământ, în funcţie de planul de şcolarizare prognozat, de nivelul de şcolarizare, de profilul şi de specializările / calificările profesionale existente în oferta educaţională.

1.2.2. Acoperirea cu personal didactic auxiliar şi nedidactic calificat este de cel puţin 75%.

1.2.3. Asigurarea necesarului de personal didactic auxiliar şi de personal nedidactic calificat în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.

1.2.4. Existenţa criteriilor, metodologiei şi instrumentelor de evaluare periodică a personalului didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în vigoare şi diferenţiat pe categorii de personal.

1.2.5. Realizarea procedurilor de evaluare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările interne.

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : a) conţinutul programelor de studiu

Subdomenii

Indicatori de performanţă

Descriptori

1.Oferta educaţională

1.1. Definirea şi promovarea ofertei educaţionale

1.1.1. Existenţa ofertei educaţionale, care cuprinde cel puţin: nivelurile şi formele de învăţământ autorizate şi /sau acreditate, după caz, în care se face şcolarizare, specializările / calificările obţinute de absolvenţi, resursele educaţionale (umane şi materiale) puse la dispoziţie pentru activităţile curriculare şi extracurriculare, programul şcolii şi facilităţile puse la dispoziţia elevilor, datele de contact ale unităţii de învăţământ.

1.1.2. Promovarea ofertei educaţionale către toţi actualii şi potenţialii beneficiari folosind mijloace clasice şi /sau electronice.

1.1.3. Şcolarizarea exclusiv în nivelurile şi formele de învăţământ, specializări /calificări profesionale autorizate / acreditate, după caz.

1.1.4. Adecvarea ofertei educaţionale la diagnoza contextului socio-economic şi cultural în care va funcţiona şcoala, la proiectul de dezvoltare, la planul operaţional pentru primul an de funcţionare, la dotarea existentă şi la personalul prognozat.

1.2. Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii

1.2.1. Existenţa şi funcţionalitatea unor parteneriate cu reprezentanţi ai comunităţii.

1.2.2. Diseminarea, la nivelul unităţii de învăţământ şi al comunităţii, a rezultatelor parteneriatelor stabilite.

2.Curriculum

2.1. Proiectarea curriculumului

2.1.1. Utilizarea curriculumului naţional sau alternativ aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru fiecare nivel de şcolarizare, profil şi specializare / calificare profesională din oferta şcolii.

2.1.2. Existenţa strategiei de dezvoltare-proiectare a curriculum-ului la decizia şcolii / curriculum-ului în dezvoltare locală pentru fiecare nivel de şcolarizare, profil şi specialitate / calificare profesională din oferta şcolii.

2.1.3. Stabilirea orarului / programului de studiu al elevilor în conformitate cu cerinţele igienice şi pedagogice.

2.1.4.Există planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării pentru toate disciplinele/modulele din curriculum.

2.1.5. Proiectarea unităţilor de învăţare promovează şi încurajează centrarea pe elev.

2.2. Realizarea curriculum-ului

2.2.1. Respectarea orarului proiectat

2.2.2. Utilizarea auxiliarelor curriculare, echipamentelor şi materialelor de studiu

2.2.3. Utilizarea manualelor şcolare aprobate M.EdC

2.2.4. Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare.

2.2.5. Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la specificul cultural al populaţiei şcolare şi la motivaţia fiecărui elev.

2.2.6. Utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării formative şi a feedback-ului pentru optimizarea procesului de învăţare.

2.2.7. Realizarea, conform prevederilor legale în vigoare, a programelor de educaţie diferenţiată (pentru copiii cu cerinţe educative speciale – provenind din grupuri defavorizate social sau predispuse la abandon şcolar, pentru copii supradotaţi etc)

2.2.8. Informarea regulată a elevilor şi / sau a părinţilor acestora privind progresul realizat şi rezultatele şcolare.

2.2.9. Revizuirea periodică a curriculumului la decizia şcolii / în dezvoltare locală pe baza rezultatelor autoevaluării, ale evaluării formative şi sumative.

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : b) rezultatele învăţării

Subdomenii

Indicatori de performanţă

Descriptori

1.Performanţele şcolare

1.1. Evaluarea rezultatelor şcolare

1.1.1. Planificarea activităţilor de evaluare ( iniţiale, curente, finale) la nivelul catedrei de specialitate şi la nivelul unităţii de învăţământ.

1.1.2. Realizarea activităţilor de evaluare pe baza standardelor naţionale în vigoare.

1.1.3. Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

1.1.4. Aplicarea sistemului de notare prevăzut de legislaţia în vigoare pentru tipul respectiv de instituţie de învăţământ sau, în lipsa acesteia, conform unui sistem propriu.

1.1.5. Existenţa unor criterii clare şi cunoscute de către profesori, elevi şi părinţii acestora privind succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite, precum şi privind insuccesul şcolar şi consecinţele acestuia.

1.1.6. Urmărirea traiectului şcolar şi profesional ulterior cel puţin pentru un eşantion reprezentativ din rândul fiecărei promoţii de absolvenţi.

1.1.7. Urmărirea evoluţiei performanţelor şcolare utilizând sistemul naţional de indicatori privind educaţia.

1.1.8. Realizarea raportărilor solicitate de instituţiile abilitate prin lege (din cadrul sistemului de învăţământ şi din afara acestuia).

1.1.9. Realizarea raportărilor publice faţă de principalii purtători de interese de la nivelul şcolii şi al comunităţii.

2.Performanţele extraşcolare

2.1. Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)

2.1.1. Planificarea activităţilor extracurriculare cu implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor şi a altor membri ai comunităţii.

2.1.2. Popularizarea activităţilor extracurriculare în rândul personalului şcolii, al elevilor, al părinţilor şi al altor purtători de interese relevanţi.

2.1.3. Înregistrarea rezultatelor la activităţile extracurriculare prezente în oferta şcolii, inclusiv a impactului acestor activităţi asupra grupurilor-ţintă.

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

Subdomeniu

Indicatori de performanţă

Descriptori

1.Activitatea ştiinţifică şi metodică

1.1. Activitatea ştiinţifică

1.1.1. Utilizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice (realizate la nivel local, naţional sau internaţional) pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

1.1.2. Iniţierea sau participarea instituţiei de învăţământ (prin cadrele de conducere, cadrele didactice sau alte persoane angajate cu contracte de muncă pe durată nedeterminată) la proiecte de cercetare ştiinţifică sau de dezvoltare, realizate la nivel local, regional, naţional sau internaţional.

1.2. Activitatea metodică a cadrelor didactice

1.2.1. Funcţionarea colectivelor de catedră, a comisiilor metodice şi a celorlalte comisii (a diriginţilor, pe arii curriculare etc.) prevăzute de legislaţia în vigoare.

1.2.2. Participarea cadrelor didactice şi a personalului de conducere la activităţile metodice de la nivelul localităţii şi judeţului.

1.2.3. Realizarea activităţilor metodice în unitatea de învăţământ, cu participarea cadrelor didactice şi de conducere din şcoală şi din afara ei.

1.2.4. Existenţa documentelor privind activităţile metodice realizate în unitatea de învăţământ sau la care au participat cadrele didactice.

Domeniul : B. Eficacitate educaţională ; criteriul : d) activitatea financiară a organizaţiei

Subdomeniu

Indicatori de performanţă

Descriptori

1.Activitatea financiară

1.1. Constituirea bugetului şcolii

1.1.1. Constituirea bugetului unităţii de învăţământ în conformitate cu prevederile legale în vigoare, indicându-se sursele de finanţare.

1.1.2. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unităţii de învăţământ.

1.1.3. Existenţa unor demersuri concrete pentru diversificarea şi /sau suplimentarea surselor de finanţare.

1.1.4. Utilizarea a cel puţin 25 % din bugetul realizat al unităţii de învăţământ pentru dezvoltarea bazei materiale proprii (spaţii, echipamente, materiale, auxiliare pentru uzul direct al elevilor şi profesorilor).

1.2. Execuţia bugetară

1.2.1. Asigurarea activităţilor financiar contabile, de control şi de audit financiar cu personal propriu sau prin achiziţionarea serviciilor de specialitate.

1.2.2. Realizarea execuţiei bugetare în conformitate cu reglementările legale.

1.2.3. Corelarea execuţiei bugetare cu proiectul de dezvoltare şi cu planul anual de implementare.

1.2.4. Alocarea a cel puţin 25 % din bugetul aprobat al unităţii de învăţământ pentru dezvoltarea bazei materiale proprii (spaţii, echipamente, materiale, auxiliare pentru uzul direct al elevilor şi profesorilor), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

Subdomenii

Indicatori de performanţă

Descriptori

1.Autoevaluarea instituţională

1.1. Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională

1.1.1. Realizarea procedurilor şi utilizarea instrumentelor de autoevaluare instituţională care respectă prevederile legale.

1.1.2. Utilizarea rezultatelor autoevaluării pentru optimizarea funcţionării şi dezvoltării instituţiei de învăţământ.

1.1.3. Realizarea, în ultimii trei ani, cel puţin a unui ciclu de autoevaluare – optimizare.

2.Managementul calităţii la nivelul organizaţiei

2.1. Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii

2.1.1. Funcţionarea procedurilor interne de asigurare a calităţii (de proiectare, de monitorizare, de evaluare, de revizuire).

2.1.2. Participarea reprezentanţilor purtătorilor majori de interese din şcoală şi din comunitate (cadre didactice, părinţi, elevi) la procesul decizional derulat la nivelul unităţii de învăţământ.

2.1.3. Existenţa procedurilor de colectare regulată a feed-back ului din partea elevilor şi a altor factori interesaţi interni şi externi.

2.2. Dezvoltarea profesională a personalului

2.2.1. Existenţa strategiei de dezvoltare managerială şi de dezvoltare profesională pentru personalului de conducere, respectiv pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

2.2.2. Corelarea strategiei de dezvoltare managerială şi dezvoltare profesională cu proiectul de dezvoltare, cu planul operaţional şi cu oferta educaţională a instituţiei de învăţământ.

2.2.3. Culegerea sistematică a dovezilor privind participarea conducerii şcolii la programele de dezvoltare managerială şi dezvoltarea profesională.

2.2.4. Finalizarea programelor şi activităţilor de dezvoltare profesională şi dezvoltare managerială cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (diplome, certificate, adeverinţe etc.).

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : b) proceduri privind iniţierea , monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

Subdomeniu

Indicator de performanţă

Descriptori

1.Revizuirea periodică a ofertei şcolii

1.1. Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare

1.1.1. Aplicarea procedurilor interne (modalităţi, termene şi responsabilităţi) prin care rezultatele evaluării şi monitorizării calităţii, ale autoevaluării instituţionale şi ale evaluării rezultatelor învăţării pot duce la revizuirea ofertei educaţionale şi la modificarea proiectului de dezvoltare.

1.1.2. Existenţa unor proceduri interne de identificare a punctelor tari şi a celor slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

Subdomeniu

Indicator de performanţă

Descriptori

1.Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării

1.1. Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării

1.1.1. Datele privind progresul şi dezvoltarea elevilor se culeg şi se înregistrează în mod sistematic.

1.1.2. Existenţa, dacă este cazul, a unor planuri remediale privind progresul şi dezvoltarea elevilor.

1.1.3. Realizarea periodică a activităţilor de evaluare a satisfacţiei elevilor şi / sau a părinţilor acestora precum şi a altor purtători de interese relevanţi (angajatori, autorităţi publice locale etc.) faţă de rezultatele şcolare, extraşcolare şi generale ale activităţii instituţiei de învăţământ.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

Subdomeniu

Indicator de performanţă

Descriptori

1.Evaluarea corpului profesoral

1.1. Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral

1.1.1. Existenţa unor criterii, metodologii şi instrumente clare şi transparente de evaluare periodică a personalului didactic.

1.1.2. Stabilirea, dacă este cazul, şi împreună cu cadrele didactice implicate, a unor planuri individuale de remediere a punctelor slabe identificate.

1.1.3. Adecvarea criteriilor, metodologiilor şi instrumentelor de evaluare a personalului la tipul de unitate de învăţământ şi la proiectul de dezvoltare în curs.

1.1.4. Realizarea evaluării periodice a personalului conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor interne.

1.1.5. Existenţa progresului în dezvoltarea profesională a corpului profesoral (grade didactice, programe de formare în ţară şi străinătate, programe masterale sau doctorale).

1.1.6. Existenţa procedurilor de inserţie profesională pentru cadrele didactice noi / fără experienţă recentă, dacă este cazul.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : e ) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

Subdomeniu

Indicator de performanţă

Descriptori

1.Optimizarea accesului la resursele educaţionale

1.1. Optimizarea accesului la resursele educaţionale

1.1.1. Existenţa progresului în privinţa accesului elevilor la resursele educaţionale ale şcolii: auxiliarele curriculare, fondul de carte şi alte materiale din bibliotecă / centrul de documentare, tehnologia informatică şi de comunicare (inclusiv accesul la Internet), servicii de orientare şi consiliere etc.

1.1.2. Existenţa progresului privind facilitarea studiului individual şi integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a persoanelor în situaţii de risc educaţional.

1.1.3. Existenţa progresului în privinţa accesului corpului profesoral la resursele educaţionale ale şcolii: auxiliarele curriculare, fondul de carte şi alte materiale din bibliotecă / centrul de documentare, tehnologia informatică şi de comunicare (inclusiv accesul la Internet) etc.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

Subdomeniu

Indicator de performanţă

Descriptori

1.Constituirea şi actualizarea bazei de date

1.1. Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ

1.1.1. Existenţa bazei de date în care sunt incluse toate datele şi informaţiile necesare funcţionării şi dezvoltării organizaţiei precum şi raportării la nivel naţional şi local.

1.1.2. Cuprinderea, în baza de date, a câmpurilor referitoare la rezultatele autoevaluării, ale monitorizării şi ale evaluării externe.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

Subdomeniu

Indicator de performanţă

Descriptori

1.Asigurarea accesului la informaţie al persoanelor şi instituţiilor interesate

1.1. Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii

1.1.1. Informarea factorilor interesaţi interni şi externi cu privire la programele de studii şi, după caz, cu privire la certificatele, diplomele şi calificările oferite.

1.1.2. Informarea elevilor şi părinţilor privind oportunităţile de educaţie şi formare de la nivel local / regional / naţional, inclusiv posibilitatea obţinerii de burse.

1.1.3. Existenţa activităţilor de relaţii publice.

Domeniul : C. Managementul calităţii; criteriul : h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

Subdomeniu

Indicator de performanţă

Descriptori

1.Funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

1.1. Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

1.1.1. Funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii (programarea activităţii, proiecte, rapoarte etc.).

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*
*